Hulp op afstand
Algemene voorwaarden 2017-11-06T18:29:30+00:00

1. Algemeen

KREANET naar Belgisch recht gevestigd in ’t Veld 2, B-8211 Aartrijke en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW-BE 0861.511.834. KREANET is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door KREANET van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.

2. Verzakingsrecht, ontbinding, annulatie bestelling

U hebt als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag de dag die volgt op de levering van het product. (dit geldt niet bij verkopen die gebeuren in onze winkel) Het product dient dan in een ongeopende verpakking, vrij van zichtbare sporen van gebruik, te zijn. Indien een bestelling wordt afgezegd als ze reeds per koerier is vertrokken, wordt er een administratieve annulatie kost van 25€ aangerekend. De kosten voor het terugsturen zijn dan ten laste van de klant. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

3. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Opzeg van de verbintenissen in voorkomend geval vernoemd, kan enkel aangetekend gebeuren uiterlijk (2) maand (60 dagen) voor het verstrijken van de vermelde periode. Zonder opzeg wordt de overeenkomst voor (1) jaar stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende tarieven.

4. Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door KREANET voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door KREANET wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van KREANET leiden. Geen enkele overeenkomst met KREANET brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. KREANET of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

5. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de (7) werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan KREANET en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de (7) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de (8) dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 12% met een minimum van 65,00 EURO. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig worden betaald, blijven zij eigendom van KREANET. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijding nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Achterstallige facturen worden wel degelijk nog opgeëist. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswegen en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

6. Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door KREANET te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website www.dns.be. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.nic.nl. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.EU aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.eurid.eu. De registratie van domeinnamen met de TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/… geschiedt volgens het reglement zoals weergegeven op de eigen website van KREANET. De koper/opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden. KREANET draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zou uitmaken op de rechten van derden, enzovoort. De koper/opdrachtgever zal KREANET telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van de registratie van de bewuste domeinnaam.

7. Ongeoorloofd gebruik

De koper/opdrachtgever die beroep doet op de hosting door KREANET mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van KREANET. De activiteiten van de koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.In principe staat het de koper/opdrachtgever vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:- Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die KREANET of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van KREANET – Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke – Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal. – Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. – Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden. – Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de koper/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen op www.kreanet.be betreffende hosting. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, meedelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever moet KREANET inlichten in geval van (vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.

8. Fair Use Policy

Voor het gebruik van dataverkeer bij KREANET geldt een soepele Fair Use Policy (FUP). Dit betekent dus dat de gemiddelde klant hier onbeperkt gebruik kan van maken, maar klanten die overdrijven in dataverkeer ten aanzien van het afgenomen abonnement zullen hierop gewezen worden en kan KREANET echter ingrijpen. Wij nemen dan contact met u op om samen met u tot een oplossing te komen.

9. Aansprakelijkheid

In geen geval is KREANET aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. KREANET kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het KREANET netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van KREANET. KREANET zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de KREANET gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van KREANET volgens of in verband met een met de KREANET gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. KREANET draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer KREANET voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. KREANET draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van KREANET geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. KREANET draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen en/of diensten ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft. KREANET is niet verantwoordelijk voor de resultaten van adware, malware en- virus scans. De mogelijkheid bestaat dat wij ons verplicht zien geïnfecteerde bestanden automatisch te verwijderen. Dit zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een toekomstig virus. KREANET biedt geen support op het gebruik van geïnstalleerde applicaties noch op de applicaties zelf, hiervoor dient u zich te richten tot de ontwikkelaars van de applicaties. KREANET kan de goede werking van applicaties niet garanderen, noch de geschiktheid voor enig doel. KREANET is niet verantwoordelijk voor updates van een CMS (Contentmanagementsysteem). Ook al doet KREANET haar uiterste best om de gegevens en back-ups daarvan te waarborgen, blijft het jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies door misconfiguraties, malware, virussen, menselijke fouten, et cetera. Ons advies is om ook altijd zelf een goede back-up te maken en bewaren.

10. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor KREANET slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door één van de zaakvoerders van KREANET. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden KREANET niet. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

11. Garantie

KREANET verleent garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.

12. Verwerking van personengegevens

KREANET verzamelt en verwerkt, voor administratieve en commerciële doeleinden, persoonsgegevens in de uitvoering van haar opdracht uit deze overeenkomst. KREANET wordt beschouwd als verantwoordelijke verwerker indien KREANET het doel en de middelen van de verwerkingshandeling bepaalt. Dergelijke verwerkingshandelingen gebeuren uitsluitend in overeenstemming met de geldende Privacy wetgeving en op basis van de Privacy Statement zoals voorzien op onze website.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Onze creaties verdienen bescherming. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komen toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde KREANET en eventuele derde partijen. Deze creaties worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen – en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Alle in onze website genoemde merknamen of productnamen of logos zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van een respectievelijke bedrijven en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie op eender welke wijze van deze elektronische media of van een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle juridische middelen worden bestreden. Iedere gebruiker die inhoud toevoegt op onze servers, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op het vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan KREANET. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

14. Oplevering

Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of werkbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

15. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met KREANET is het Belgisch recht van toepassing. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. KREANET heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met KREANET zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken waar KREANET haar hoofdzetel heeft, namelijk van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Geschillen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden bij minnelijk akkoord.